Ziekte en afmeldingsplicht

Voor aanvang werktijd dient de uitzendkracht zich af te melden bij de inlener. Voor 9:00 uur dient de uitzendkracht zich af te melden bij de desbetreffende vestiging van Marnic Werkt. Iedere medewerker van Marnic ontvangt bij aanvang van zijn werkzaamheden het verzuimprotocol. Dit protocol dient gevolgd te worden bij ziekte.

In artikel 25 van de NBBU CAO is geregeld wanneer een uitzendkracht bij ziekte een uitkering ontvangt.

Wachtdagen zijn geregeld in de NBBU CAO onder artikel 25.

De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag op grond van de
Ziektewet, waarover de uitzendkracht geen recht op een uitkering heeft. Voor deze wachtdag wordt geen compensatie uitgekeerd.


Kort- en langdurig zorgverlof is wettelijke geregeld in hoofdstuk 5 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

De korting op de basisverzekering is komen te vervallen. Deze korting is komen te vervallen, zo is de bedoeling, het eerlijker te maken voor mensen die geen groepskorting kunnen ontvangen. Het betekent echter niet dat je helemaal geen korting meer kunt krijgen! De NBBU heeft een samenwerking met het Zilveren Kruis. Zo kun je 10% korting ontvangen op de aanvullende verzekeringen.

Marnic Werkt heeft een verzuimprotocol,  lees deze aandachtig door.

Iedere medewerker heeft het recht een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan, dit kan men aanvragen bij de werkgever. 

Salaris en betaling

Marnic Werkt hanteert een 4- wekelijkse betaling, na iedere 4 weken volgt er een uitbetaling. Deze uitbetaling vindt altijd plaats in de week na de week die deelbaar is door 4 op donderdag.
Zie hieronder het schema:

 • week 1 t/m 4 > uitbetaling in week 5
 • week 5 t/m 8 > uitbetaling in week 9
 • week 9 t/m 12 > uitbetaling in week 13
 • week 13 t/m 16 > uitbetaling in week 17
 • week 17 t/m 20 > uitbetaling in week 21
 • week 21 t/m 24 > uitbetaling in week 25
 • week 25 t/m 28 > uitbetaling in week 29
 • week 29 t/m 32 > uitbetaling in week 33
 • week 33 t/m 36 > uitbetaling in week 37
 • week 37 t/m 40 > uitbetaling in week 41
 • week 41 t/m 44 > uitbetaling in week 45
 • week 45 t/m 48 > uitbetaling in week 49
 • week 49 t/m 52 > uitbetaling in week 1

De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering om de versobering op de WW- of WGA-uitkering aan te vullen. Na maximaal 2 jaar loopt de uitkering namelijk af. Dit kan mogelijk financiële gevolgen voor u hebben. Daarom is er de PAWW-regeling die ervoor zorgt dat u langer financiële zekerheid houdt tot mogelijk 14 maanden extra uitkering. 

Iedere loonperiode ontvang je een digitale loonstrook in je mail. Deze loonstrook kun je ook terugvinden als je inlogt op Mijn Marnic.

Op www.rijksoverheid.nl kan je berekenen wat het minimumloon is wat minimaal gehanteerd moet worden. 

Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Marnic Werkt houdt zich als uitzendbureau aan de gestelde inlenersbeloning.

Afhankelijk van de inlener worden de uren geregristreed door de inlener, via een werkbriefje die de uitzendkracht zelf dient in te vullen of via het online portaal "Mijn Marnic".

Wanneer de uitzendkracht het werkbriefje zelf invult moet de uitzendkracht deze laten ondertekenen door de inlener.  
De uitzendkracht dient tijdig zijn werkbriefje in te leveren bij Marnic Werkt, zodat Marnic deze kan verwerken. Dit is geheel de eigen verantwoording van de uitzendkracht. Marnic is niet verantwoordelijk voor urenbriefjes die niet tijdig worden ingeleverd en kan te laat ingeleverde urenbriefjes pas in de daarop volgende week verwerken. Let dus goed op dat jij je urenbriefjes altijd inlevert voor dinsdag 16.00 uur.

Marnic Werkt heeft ervoor gekozen om niet te laten reserveren voor feestdagen, maar betaald deze dagen door, indien het een werkdag is waarop de medewerkers anders ook arbeid had verricht. Uiteraard gaat het hierbij alleen om de algemeen erkende feestdagen.

Algemeen erkende feestdagen zijn: 

 • Nieuwjaarsdag*
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag* 
 • Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar!)*
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

*  voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen. 

Marnic Werkt dient als uitzendbureau te allen tijde uitvoering te geven aan bij wet opgelegde loonbeslagen.

De uitzendkracht ontvangt bij Marnic Werkt iedere week een loonstrook van het uitbetaalde salaris. Deze wordt verstuurd naar het mailadres van de uitzendkracht.

In artikel 29 van de NBBU CAO is bepaald tegen welke voorwaarden opname en uitbetaling van opgebouwde rechten plaatsvindt.

Indien er nog een restantbedrag blijft staan, wordt dit uiterlijk 6 weken na beëindiging van het dienstverband uitgekeerd.

Veranderen van baan
Maak je een overstap naar een andere werkgever,
maar blijf je binnen de branche voor personeelsdiensten werken?
Dan blijf je gewoon pensioenkapitaal opbouwen. 

Onderbreekt u uw werk binnen de branche?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden,
(dit overzicht is gemaakt ervan uitgaande dat je in de plusregeling zit):

 • U onderbreekt het werken in de branche korten dan 26 weken
  U blijft pensioen opbouwen in de plusregeling 
 • U bent er langer dan 26 weken uit maar korter dan 52 weken
  U bouwt direct pensioenkapitaal op in de basisregeling.
 • U bent er 52 of langer uit 
  Bij start van de werkzaamheden wordt er direct pensioen opgebouwd in de basisregeling van Stipp (per 01-07-2023)

Van de opgebouwde vakantiedagen mag je het wettelijk minimum, dit zijn 20 dagen, meenemen naar het opvolgende jaar. Deze vakantiedagen moeten wel worden opgenomen in het opvolgende jaar, de eerste 12 maanden. Neem je deze dagen niet op terwijl daar wel de mogelijkheid voor was, dan vervallen deze na 12 maanden.
Het is dus niet mogelijk om enkele jaren vakantiedagen op te sparen om zo bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan of een jaar sabbitcal te nemen.

Voorbeeld:
31-12-2017 heb je nog 20 vakantiedagen over, deze vakantiedagen neem je mee naar 2018. Op 31-12-2018 heb je deze vakantiedagen niet opgenomen en daar was geen bijzondere reden voor.
Dan vervallen deze vakantiedagen op 01-01-2019

Wil je meer weten, kijk dan in de CAO van de NBBU voor uitzendkrachten.

Als uitzendkracht bouw je per gewerkt uur rechten op voor vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband
heb je recht op 25 vakantiedagen per jaar. Wanneer je vakantiedagen wilt opnemen,
moet je dit van tevoren overleggen met het uitzendbureau.

Wil je meer weten, kijk dan in de CAO van de NBBU voor uitzendkrachten.

Indien de inlener, waar je op dat moment werkzaam bent, sluit wegens bouw- kerstvakantie of andere
collectief vastgestelde vrije dagen, verplicht de uitzendkracht zich hiervoor vakantieuren op te nemen.

De uitzendkracht heeft recht op vakantiebijslag van 8,33% van het door hem in iedere maand over de
normale uren, vakantie- en feestdagen genoten basisuurloon. Voor de berekening wordt uitgegaan van
het aantal gewerkte uren per jaar. Het moment van uitbetaling van het vakantiegeld vindt conform de
NBBU-cao plaats. 

Er is een pensioenregeling en deze is ondergebracht bij StiPP, de Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten, die voorziet in de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 18 jaar en ouder. Direct bij aanvang van de werkzaamheden start automatisch de afdracht en daarbij ook de opbouw van het pensioen. Heb je reeds eerder pensioen opgebouwd bij het StiPP, dan kunnen wij dit voortzetten. Je kan dan via "mijn pensioen" bij het StiPP een overzicht opvragen. Dit overzicht lever je bij ons in en dan kunnen wij jouw reeds eerder opgebouwde pensioen voortzetten. Zonder dit formulier is het voor ons helaas onmogelijk om dit pensioen op dezelfde wijze voort te zetten.

Marnic Werkt verplicht zich onder geen andere voorwaarden uitzendwerk te laten verrichten of uitzendovereenkomsten aan te zullen gaan dan als overeengekomen in de NBBU CAO.

De uitzendkracht heeft recht op bijzonder verlof in een aantal gevallen. In artikel 28 van het NBBU CAO is geregeld in welke gevallen aan de uitzendkracht bijzonder verlof wordt toegekend. 

Arbeid en Functie

De bij de inlener gebruikelijke en geldende arbeidsduur en werktijden, geldt ook voor de uitzendkracht.

Marnic Werkt geeft de nodige informatie en voorlichting over de aard van het werk, die van belang is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de uitzendkracht.

De uitzendkracht is verplicht de juiste informatie omtrent zijn arbeidsverleden te verstrekken.
Onder gevraagde informatie wordt mede begrepen informatie over deelname aan de pensioenregeling bij
vorige werkgever(s). Als uit de informatie is gebleken dat de uitzendonderneming als opvolgend werkgever,
als bedoeld in artikel 12 NBBU-cao, kan worden beschouwd geeft de uitzendkracht op verzoek inlichtingen
over de aan hem uitbetaalde transitievergoeding en mag de uitzendonderneming vóór aanvang van de
uitzendarbeid het aanbod nog intrekken. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de
toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anders
verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie over zijn arbeidsverleden.

In de artikelen 10 van de NBBU CAO wordt informatie verstrekt over de verschillende fases waarin gewerkt wordt en de duur van z'n fase.

 • Fase 1 / 2 / A - 52 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding.
 • Fase 3 / B - Maximaal 6 overeenkomsten bepaalde tijd gedurende maximaal 3 jaar (duur van de overeenkomsten mag variëren)
 • Fase 4 / C - Contract voor onbepaalde tijd. 

 

De functies van uitzendkrachten worden ingedeeld in functieniveaus naar de aard van de te verrichten werkzaamheden. Deze functie-indeling en functieniveaus zijn opgenomen in het desbetreffende werkgevers CAO.

Ja zeker. Indien het van beide kanten goed bevalt behoort een vaste baan absoluut tot de mogelijkheden!.

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als de uitzendkracht dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht op dezelfde werkplek, maar krachtens een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever. Dit is van belang voor de rechtspositie van de uitzendkracht.

Marnic Werkt staat er als uitzendbureau om bekend dat zij zorgt voor opvolgend werk, zodat er sprake is van continuïteit in je werk en inkomen. Dit kan Marnic, omdat zij beschikt over een groot klantenbestand. 

Mocht je bij ons een opleiding willen volgen in je vakgebied om je kennis en vaardigheden te vergroten, dan zijn hier in overleg mogelijkheden voor. Neem daarover even contact op met jouw vestiging.

Heb je handgereedschap nodig, dan zou je dit ook met onze hulp kunnen aanschaffen. Neem daarover even contact op met jouw vestiging.

Marnic Werkt volgt als uitzendbureau de NBBU cao en deze kent geen opbouw van seniorendagen.

Marnic Werkt is als uitzendbureau VCU gecertificeerd. Dat is een procedure voor certificering van het VG-beheersysteem en richt zich op veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. 

Het anti discriminatiebeleid van Marnic kun je hier lezen.

Mocht je bij Marnic Werkt aan de slag gaan, dan vind je hier onze informatie folder met daarin alle informatie.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met jouw vestiging.

Voordat je start met werken, ontvang je van ons een VGM instructie. Lees dit aandachtig door en maak gebruik van je LMRA pasje.

Download hier je pas

Mocht je bij Marnic Werkt gaan starten, dan is de NBBU Cao op jou van toepassing.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met jouw vestiging.

Mocht je bij Marnic Werkt aan de slag gaan, dan vind je hier ons privacy beleid met daarin alle informatie.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met jouw vestiging.